بررسی اثرات عصاره سنجد (Elaeagnus angustifolia) بر بافت کبد جنین موش سوری

مهناز آذرنیا؛ سیدهمایون صدرایی؛ فرانک نجد؛ غلامرضا کاکا؛ محمد کمالی نژاد

دوره 21، شماره 6 ، آذر و دی 1393، ، صفحه 985-992

چکیده
  زمینه و هدف: هدف از این تحقیق بررسی اثرات تراتوژنیک عصاره سنجد بر رشد و نمو و تکامل کبد جنین موش سوری می باشد. روش ها: تعداد 30 سر موش سوری باردار بطور تصادفی به 2 گروه تقسیم بندی شدند. گروه شاهد که آب آشامیدنی مصرف نمود و گروه تجربی که در طی دوره بارداری عصاره آبی سنجد را با دوز 500 میلی گرم بر کیلوگرم دریافت نمود. در روز 18 بارداری موش های ...  بیشتر

اثرات محافظتی دیکلوفناک سدیم و بتامتازون در اپیتلیوم قرنیه چشم خرگوش های آلوده به خردل در مرحله حاد

سیدهمایون صدرایی؛ محمدحسین اسدی؛ خسرو جدیدی؛ مصطفی نادری؛ غلام رضا کاکا؛ غلام رضا پورحیدری

دوره 17، شماره 4 ، آذر و دی 1389، ، صفحه 229-235

چکیده
  زمینه و هدف: چشم از حساس ترین اعضا در مواجهه با گاز خردل (Sulfur Mustard or Hun Distilled) است. تاثیر درمانی عوامل ضد التهابی بر کاهش ضایعات اپیتلیال قرنیه ناشی از خردل در مطالعات مختلفی نشان داده شده است. مطالعه حاضر به بررسی اثرات محافظتی استفاده از قطره های بتامتازون، دیکلوفناک سدیم و بتامتازون-دیکلوفناک سدیم در اپیتلیوم قرنیه چشم خرگوش های آلوده ...  بیشتر