فیزیک پزشکی و پرتو درمانی
پایه‌گذاری ارزیابی سلامت شغلی پرسنل پرتوکار بیمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

روح اله قهرمانی اصل؛ آیدا امیدبخش؛ پریسا سلیمانپور

دوره 31، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1403، ، صفحه 106-117

https://doi.org/10.30468/jsums.2024.7715.3020

چکیده
  زمینه و هدف: در هر دوره زمانی خصوصاً در زمان گسترش بیماری‌های تنفسی همچون بیماری کووید- 19 درخواست‌های سی‌تی اسکن با قدرت تفکیک بالا یا HRCT به‌طور تصاعدی افزایش می‌یابد. این موضوع باعث افزایش بارکاری و میزان مواجهه پرتوی کارکنان در بخش‌های رادیولوژی می‌شود. مواد و روش­ها: مطالعه توصیفی- تحلیلی حاضر طی بررسی تعداد CT  اسکن‌های ...  بیشتر