میکروبیولوژی، ویروس، قارچ و انگل
بررسی الگوی مقاومت دارویی در باکتری‌های مولد عفونت‌های ادراری در بیماران مراجعه‌کننده به دو مرکز درمانی و تشخیص طبی شهر یزد، ایران

کیمیا صارمی؛ زهرا دهقانی؛ محمود وکیلی؛ مریم ساده

دوره 31، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1403، ، صفحه 34-47

https://doi.org/10.30468/jsums.2024.7716.3021

چکیده
  زمینه و هدف: عفونت­های مجاری ادراری (UTI[1]) از بیماری‌های عفونی شایع در سنین جوانی و میانسالی می‌باشد. تجویز آنتی‌بیوتیک‌های در طیف گسترده و افزایـش مقاومـت آنتـی‌بیوتیکی، تعیین الگوی مقاومـت باکتری‌ها را در پیشبرد درمـان ضـروری می‌سازد. هدف از این مطالعه، تعیین الگوی مقاومت دارویی در باکتری‌های مولد عفونت‌های ادراری در بیماران ...  بیشتر