طب داخلی
بهینه‌سازی مصرف آنتی‌بیوتیک پروفیلاکسی قبل از اعمال جراحی با استفاده از بسته آماده دارویی تهیه‌شده در داروخانه یک بیمارستان آموزشی در تهران

شیرین افهمی؛ نگین اسمعیل پور بزاز؛ علیرضا خوشنویسان؛ کوروش صادقی؛ محمودرضا سرزعیم؛ پرستو امیری؛ احسان رحیم پور؛ مهناز منتظری

دوره 31، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1403، ، صفحه 96-105

https://doi.org/10.30468/jsums.2024.7679.2992

چکیده
  زمینه و هدف: مصرف منطقی آنتی‌بیوتیک پروفیلاکسی قبل از عمل جراحی می‌تواند موجب کاهش عفونت محل جراحی، مقاومت میکروبی و بار اقتصادی شود. از این‌رو مطالعه حاضر با هدف بهینه‌سازی مصرف آنتی‌بیوتیک پروفیلاکسی قبل از اعمال جراحی با استفاده از بسته آماده دارویی تهیه‌شده در داروخانه بیمارستان دکتر شریعتی انجام شده است.مواد و روش­ها: ...  بیشتر