ایمنی شناسی و بیوشیمی
بررسی سطح سرمی دی- دایمر، فیبرینوژن و اینترلوکین۶ به‌عنوان پارامترهای شاخص برای شروع به‌موقع درمان بیماران کووید 19-

مهسا سعیدپور؛ محمد فضیلتی؛ ذوالفقار لطفی

دوره 31، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1403، ، صفحه 48-59

https://doi.org/10.30468/jsums.2024.7583.2931

چکیده
  زمینه و هدف: پاندمــی کوویــد-۱9 کــه توســط کرونــاویــروس ایجاد شده به یکی از بزرگ‎ترین مشکلات بهداشــتی قرن حاضر تبدیل شــده اســت. نقش داده‌های آزمایشگاهی در تشخیص اشکال شدید کووید-19 به‌طور قطع ثابت نشده است. این پژوهش با هدف یافتن راه‌های پیشگیری سریع بیماری کووید-19 انجام شد.مواد و روش­ها: : این مطالعه بر روی 43 نفر از بیماران ...  بیشتر