روانشناسی و روانپزشکی
اثر‌بخشی مداخلات زود‌هنگام مدل دنور- ‌والدین بر بهبود نیم‌رخ تحولی در کودکان دارای اختلال طیف اتیسم: یک مطالعه‌‌ ‌موردی

فهیمه ساجدی فر؛ پروین احتشام زاده؛ علیرضا حیدری؛ سحر صفرزاده

دوره 31، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1403، ، صفحه 83-95

https://doi.org/10.30468/jsums.2024.7573.2924

چکیده
  زمینه و هدف: سال­های­اولیه زندگی در مداخلات و پیشرفت کودکان اتیسم، اهمیت فراوانی دارد و بررسی نقش والدین در این زمینه ضروری به­ نظر می­رسد. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان اثربخشی مداخلات زود­هنگام مدل دنور- والدین بر بهبود نیم­رخ تحولی در کودکان دارای اختلال طیف اتیسم انجام گرفته­است.مواد و روش­ها: پژوهش حاضر از نوع کاربردی ...  بیشتر