فیزیولوژی ورزشی
تأثیر هشت هفته تمرین استقامتی تناوبی و مصرف مکمل جینکوبیلوبا بر فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز بافت هیپوکامپ در مدل تجربی آلزایمر

فاطمه پارسی فر؛ مجید وحیدیان رضازاده؛ محسن سراوانی؛ حسین نخعی

دوره 31، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1403، ، صفحه 1-12

https://doi.org/10.30468/jsums.2024.7649.2975

چکیده
  زمینه و هدف: بیماری آلزایمر شایع‌ترین شکل زوال عقل می‌باشد که یک اختلال عصبی کشنده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر هشت هفته تمرین استقامتی تناوبی و مصرف مکمل جینکوبیلوبا بر فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز بافت هیپوکامپ در مدل تجربی آلزایمر است. مواد و روش­ها: این پژوهش از نوع تجربی آزمایشگاهی است،50 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار ...  بیشتر