آمار و اپیدمیولوژی
مقایسه مدل‌های فرامینگهام و گلوبوریسک در ارزیابی خطر حوادث قلبی عروقی در جمعیت ایران

بهناز بیگی؛ حمید رضا بهرامی؛ رضا افتخاری گل؛ احسان موسی فرخانی

دوره 28، شماره 5 ، آذر و دی 1400، ، صفحه 751-764

چکیده
  زمینه و هدف: بیماری‌های قلبی- عروقی، اصلی‌ترین عامل مرگ‌ومیر در سراسر جهان هستند. ارزیابی خطر 10 ساله این بیماری گامی مهم در راستای مدیریت بیماری در آینده می‌باشد. هدف از پژوهش حاضر، مقایسه مدل‌های فرامینگهام و گلوبوریسک در ارزیابی خطر حوادث قلبی عروقی در 10 سال آینده است. مواد و روش‌ها: مطالعه توصیفی- مقطعی با استفاده از داده‌های ...  بیشتر

آمار و اپیدمیولوژی
کم‌خونی مادر در دوران بارداری و وزن هنگام تولد نوزاد: یک مطالعه مقطعی مبتنی بر جمعیت کم‌خونی مادر و پیامدهای نوزاد

منور افضل آقایی؛ احسان موسی فرخانی؛ بهناز بیگی؛ رضا افتخاری گل؛ وجیهه اسلامی؛ حمیدرضا بهرامی

دوره 28، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1400، ، صفحه 124-132

چکیده
  زمینه و هدف  کم‌خونی فقر آهن به علت شیوع بالا و تأثیرات نامطلوب به عنوان یکی از مشکلات اصلی بهداشت عمومی در بارداری مطرح شده است؛ لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین کم‌خونی فقر آهن مادر و تأثیر آن بر وزن هنگام تولد نوزاد در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1397 انجام شد. مواد و روش‌ها در پژوهش توصیفی- تحلیلی حاضر، اطلاعات ...  بیشتر

آمار و اپیدمیولوژی
بررسی پراکندگی فضایی پدیکلوز در شهرستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 95

بهناز بیگی؛ حمیدرضا بهرامی؛ رضا افتخاری گل؛ نجمه مهاجری؛ بتسابه یوسفی؛ حسین بوسعید؛ احسان موسی فرخانی

دوره 26، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1398، ، صفحه 127-132

چکیده
  زمینه و هدف: با وجود ارتقای سطح بهداشت، آلودگی به شپش‌ها به عنوان یک عامل تهدیده کننده سلامت عمومی و معضلی بهداشتی مطرح است. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی پراکندگی فضایی پدیکلوز در شهرستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 95 انجام شد.مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی می‌باشد. اطلاعات 7453 فرد مبتلا ...  بیشتر

طب سنتی
تاثیر ماساژ بازتابی کف پا بر شدت خستگی بیماران همودیالیزی

علی محمد ایزدپناه؛ مهدی هادوی؛ حمید رضا بهرامی

دوره 25، شماره 4 ، مهر و آبان 1397، ، صفحه 581-590

چکیده
  پیش زمینه: خستگی یکی از نشانه های شایع در بیماران تحت درمان بادیالیز است. یکی از اقداماتی که به عنوان مداخله پرستاری می توان استفاده کرد، ماساژ بازتابی است . این پژوهش با هدف تعیین تاثیرماساژ بازتابی کف پا بر خستگی بیماران تحت درمان با همودیالیز انجام گردید. موادو روشها: مطالعه کارآزمایی بالینی دوگروهی است که بر روی بیماران همودیالیزی ...  بیشتر