نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی عمومی، گروه روان‌شناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

2 دانشیار، گروه روان‌شناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

3 استادیار، گروه روان‌شناسی‌، واحد شهرکرد‌، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

چکیده

زمینه و هدف: پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی آموزش مهارت‌های خودتعیین‌گری و آموزش کیفیت زندگی اسلامی بر تاب‌آوری و بهزیستی روان‌‌شناختی مراقبین اصلی بیماران روانی مزمن شهرستان بروجن بود.

مواد و روش‌ها: مطالعۀ حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون-پیگیری و گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه مراقبین اصلی بیماران مزمن روانی در شهرستان بروجن، تحت‌نظر مراکز بهزیستی و توانبخشی شهرستان بروجن به تعداد 550 نفر بود. 60 مراقب اصلی بیماران مزمن روانی با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و سپس از طریق جایگزینی تصادفی در دو گروه آزمایش (آموزش مهارت‌های خودتعیین‌گری و آموزش کیفیت زندگی اسلامی) و یک گروه گواه گمارده شدند و در طول زمان سه ماهه به مدت 19 جلسه 90 دقیقه‌ای مورد آموزش قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش، شامل پرسش‌نامه‌های تاب‌آوری (کانر و دیویدسون، 2003) و بهزیستی روان‌‌شناختی (ریف، 1989) بود.

یافته‌ها: نتایج نشان داد اثربخشی آموزش مهارت‌های خودتعیین‌گری و آموزش گروهی کیفیت زندگی اسلامی بر افزایش تاب‌آوری (05/0> P) معنادار و اندازه اثر به‌ترتیب،41/0و 69/0 بوده و میزان اثربخشی آموزش گروهی کیفیت زندگی اسلامی بیشتر از آموزش مهارت‌های خودتعیین‌گری بود. هم‌چنین، اثربخشی آموزش مهارت‌های خودتعیین‌گری و آموزش کیفیت اسلامی بر افزایش بهزیستی روان‌شناختی (05/0> P) معنادار و اندازه اثر به‌ترتیب، 45/0و 66/0 بوده و میزان اثربخشی آموزش کیفیت زندگی اسلامی بیشتر از آموزش مهارت‌های خودتعیین‌گری بود.

نتیجه‌گیری: بنابراین، می‌توان گفت آموزش مهارت‌های خودتعیین‌گری و آموزش کیفیت زندگی اسلامی می‌توانند میزان تاب‌آوری و بهزیستی روان‌شناختی مراقبین اصلی بیماران روانی مزمن را بهبود بخشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of self-determination skills training and Islamic quality of life on resilience and psychological well-being

نویسندگان [English]

  • Elham Tavasli 1
  • Tayyaba Sharifi 2
  • Reza Amadi 3

1 Ph.D. Student Psychology, Department of Psychology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran

2 Associate Professor, Department of Psychology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran

3 Assistant Professor, Department of Psychology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran

چکیده [English]

Background & Aim:The purpose of this research was to compare the effectiveness of self-determination skills training and Islamic quality of life training on resilience and psychological well-being of primary caregivers of chronic mental patients in Borujen city.

Material & Method: The present study is a semi-experimental one, which was selected from the community of primary caregivers of chronic mental patients in Borujen city in Chaharmahal and Bakhtiari province using available sampling method. Research tools included resilience questionnaires and psychological well-being. Data analysis was done with the method of analysis of variance with repeated measurements using SPSS-22 software.

Results:The results showed that the effectiveness of self-determination skills training and Islamic quality of life group training on increasing resilience was significant (P<0.05] and the effect size was 0.41 and 0.69, respectively, and the effectiveness of Islamic quality of life group training was more than training was self-determination skills. Also, the effectiveness of self-determination skills training and Islamic quality training on increasing psychological well-being was significant (P<0.05] and the effect size was 0.45 and 0.66, respectively, and the effectiveness of Islamic life quality training was more than self-determination skills training.

Conclusion: Therefore, it can be said that teaching self-determination skills and teaching the quality of Islamic life can improve the resilience and psychological well-being of the main caregivers of chronic mental patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • resilience
  • psychological well-being
  • Islamic quality of life
  • self-determination skills