بررسی شیوع کاتاراکت در جمعیت روستایی سبزوار طی سال های 83-1381

ابراهیم شیرزاده؛ علی اکبر بلوریان

دوره 14، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1386، ، صفحه 38-43

چکیده
  زمینه و هدف: کاتاراکت به کدورت های عدسی که باعث اختلال در عمل بینایی شود اطلاق می شود و عموما به یکی از چهار تیپ تقسیم می شود: مادرزادی، ناشی از تروما، ثانویه به یک بیماری و در نهایت نوع وابسته به سن. کاتاراکت عموما یک بیماری میان سالی و پیری است و عامل اصلی کم بینایی و نابینایی در کشورهای جهان است. هدف از مطالعه حاضر بررسی شیوع کاتاراکت ...  بیشتر