مقایسه ارزش پروتئینی یک نمونه غذای صنعتی کودک با یک نمونه غذای خانگی کودک در موش های صحرایی نر

محسن تقی زاده؛ ذات اله عاصمی

دوره 14، شماره 2 ، خرداد و تیر 1386، ، صفحه 95-102

چکیده
  زمینه و هدف: ارزیابی کیفیت پروتئین مواد غذایی به دلایل بیولوژیک و اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به همین علت روش های بیولوژیک، میکروبیولوژیک، شیمیایی و تلفیقی برای تعیین کیفیت پروتئین ها معرفی و به کار گرفته شده است. در بین روش های موجود، نسبت خالص پروتئین (NPR)، نسبت خالص نسبی پروتئین (RNPR)، قابلیت حقیقی هضم پروتئین (TPD) و نسبت ...  بیشتر