بررسی تاثیر روغن کرچک بر آماده سازی دهانه رحم

صدیقه اظهری؛ مرضیه لطف علی زاده؛ سهیلا پیرداده بیرانوند؛ محمدتقی شاکری

دوره 14، شماره 2 ، خرداد و تیر 1386، ، صفحه 83-88

چکیده
  زمینه و هدف: در حال حاضر از روش های مختلف دارویی، مکانیکی و جراحی جهت آماده سازی دهانه رحم استفاده می شود. روغن کرچک از جمله فرآورده های گیاهی است که به طور گسترده بدین منظور به کار می رود، اما مطالعات محدودی در ارتباط با کارآیی و ایمنی آن گزارش شده است. پژوهش حاضر به هدف تعیین تاثیر روغن کرچک بر آماده سازی دهانه رحم انجام گرفت. مواد و ...  بیشتر