روانشناسی و روانپزشکی
اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر خودنهان‌سازی، شفقت به خود و رفتارهای خودجرحی دانش‌آموزان دختر

سید مجتبی عقیلی؛ مرجان کلته؛ انسیه بابائی

دوره 30، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1402، ، صفحه 742-755

https://doi.org/10.30468/jsums.2024.7569.2920

چکیده
  زمینه و هدف: یکی از رفتارهای ناسالم خطرزا که در دوران نوجوانی بیشتر از سایر دوره‌های زندگی شایع است، رفتارهای خودجرحی می‌باشد. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر خودنهان‌سازی، شفقت به خود و رفتارهای خودجرحی دانش‌آموزان دختر انجام شد.مواد و روش­ها: روش پژوهش نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه ...  بیشتر