فیزیولوژی ورزشی
تأثیر تمرینات مقاومتی بر کارکردهای شناختی در مردان وابسته به هروئین

هانیه سلطانی؛ بهروز عبدلی؛ علیرضا فارسی؛ عباس حق پرست

دوره 29، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1401، ، صفحه 77-87

چکیده
  زمینه و هدف: بسیاری از افراد وابسته به هروئین در کارکردهای شناختی با مشکل مواجه هستند. هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر تمرینات مقاومتی بر کارکردهای شناختی مردان وابسته به هروئین بود.مواد و روش‌ها: روش اجرای تحقیق، نیمه تجربی و از لحاظ هدف کاربردی بود که به شیوه پیش‌آزمون-پس‌آزمون همراه با گروه کنترل انجام شد. 30 نفر از افراد وابسته به هروئین ...  بیشتر

فیزیولوژی ورزشی
تأثیر تمرین مقاومتی شدید بر سطوح آیریزین و عامل رشد فیبروبلاست 21 در مردان دارای اضافه‌وزن

مرتضی حاجی نیا؛ امیرحسین حقیقی؛ رویا عسکری

دوره 28، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1400، ، صفحه 457-465

چکیده
  زمینه و هدف: چاقی، اختلال متابولیکی است که از طریق افزایش هزینه انرژی و تحریک عوامل مرتبط با قهوه­ای شدن بافت چربی سفید، قابل‌کنترل و پیشگیری است. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر تمرین مقاومتی شدیدبر سطوح آیریزین و عامل رشد فیبروبلاست 21 در مردان دارای اضافه‌وزن بود. مواد و روش‌ها: در این مطالعه نیمه‌تجربی، 20 مرد دارای اضافه‌وزن ...  بیشتر

فیزیولوژی ورزشی
‌ تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و استقامتی فزاینده بر سطوح آیریزین بافت کبد و عضله دوقلو در موش‌های صحرایی نر

محمد حسین‌زاده؛ امیر رشیدلمیر؛ فریدا صادقی فاضل؛ رامبد خواجه ای

دوره 27، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1399، ، صفحه 340-346

چکیده
  زمینه وهدف: آیریزین که توسط عضله اسکلتی در پاسخ به فعالیت ورزشی تولید می‌شود، اخیراً به‌عنوان هدف درمانی برای بیماری‌های متابولیک گزارش شده است. هدف از پژوهش حاضر ‌بررسی تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و استقامتی بر سطوح آیریزین بافت کبد و عضله دوقلو در موش‌های صحرایی نر است. مواد و روش‌ها:در این پژوهش 15سر موش صحرایی نر به‌طور تصادفی ...  بیشتر

فیزیولوژی ورزشی
تأثیر دو برنامه تمرین مقاومتی و استقامتی فزاینده بر بیان ژن FNDC5 عضله دوقلو در رت های نر

محمد حسین‌زاده؛ امیر رشیدلمیر؛ سید محمود حجازی

دوره 25، شماره 5 ، آذر و دی 1397، ، صفحه 629-637

چکیده
  زمینه و هدف: پروتئین تراغشایی فیبرونکتین نوع 3 دامنه حاوی پروتئین 5 (FNDC5) به‌عنوان یک فاکتور مهم برای تمایز سلولی عضله اسکلتی شناخته شده است. باتوجه به اینکه اثرات مثبت ورزش منظم از طریق عضله اسکلتی منتقل می‌شود، هدف ازپژوهش حاضر بررسی اثر دو برنامه تمرین مقاومتی واستقامتی فزاینده بر بیان ژن FNDC5 عضله دوقلو در رت‌های نر بود.مواد و روش‌ها: ...  بیشتر

فیزیولوژی ورزشی
تغییرات بیان ژن ABCG8 در سلول‌های PBMN متعاقب هشت هفته تمرین مقاومتی درآب وخشکی درزنان میانسال پس از جراحی بای‌پس عروق کرونری

لیلی ضیاءالدینی دشتخاکی؛ امیر رشیدلمیر؛ سعید نقیبی

دوره 25، شماره 4 ، مهر و آبان 1397، ، صفحه 473-485

چکیده
  زمینه و هدف: برنامه بازتوانی قلبی در راستای کاهش خطرات ثانویه و افزایش عملکرد بیماران تحت عمل بای پس قلبی طراحی شده که نهایتا با تاخیر و کاهش میزان مرگ و میر قلبی همراه است. یک بخش کلیدی از این برنامه فعالیت ورزشی است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی تغییرات بیان ژن ABCG8 سلول‌های PBMN در زنان میانسال پس از بای‌پس عروق کرونری متعاقب هشت هفته تمرین ...  بیشتر

فیزیولوژی ورزشی
تغییرات مقادیر پلاسمایی و بیان ژن نوروتروفین -3 در بیماران مالتیپل اسکلروزیس متعاقب هشت هفته تمرین در آب و تمرین مقاومتی

اسرا عسکری؛ امیر رشیدلمیر؛ ناهید بیژه؛ مجید مومنی مقدم

دوره 25، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1397، ، صفحه 451-460

چکیده
  زمینه و هدف:نروتروفین-3 (NT-3)از بیومارکر‌های مورد مطالعه در بیماری ام.اس، شناخته شده‌است. باتوجه به‌اینکه تمرینات ورزشی به‌عنوان یک شیوه مؤثر غیردارویی در درمان بیماری ام.اس مطرح گردیده است، هدف از مطالعه حاضر بررسی تغییرات مقادیر پلاسمایی و بیان ژنNT-3متعاقب هشت هفته تمرین درآب وتمرین مقاومتی در زنان مبتلا به ام اس بود.موادوروش‌ها:در ...  بیشتر

مقایسه سطح سرمی اینترلوکین-18 و پروتئین واکنشی-C در مردان جوان چاق و غیرچاق: اثر تمرین ورزشی و چاقی

محمود نیک سرشت؛ عبدالحسین طاهری کلانی

دوره 25، شماره 2 ، خرداد و تیر 1397، ، صفحه 205-215

چکیده
  زمینه و هدف: تمرین ورزشی منظم به عنوان یک راهکار مهم در کاهش نشانگرهای التهابی پذیرفته شده است. اما هنوز مشخص نیست که چه نوع تمرینی مطلوب‌تر است. هدف اصلی مطالعۀ حاضر مقایسه اثر تمرین مقاومتی غیرخطی و هوازی تناوبی بر سطح سرمی اینترلوکین-18 (IL-18) و پروتئین واکنشی-C (CRP) در مردان جوان چاق بود. هدف دیگر، مقایسه این نشانگرها در مردان چاق با ...  بیشتر

تغییرات پروتئین واکنشگر-C، اینترلوکین -6 سرمی و شاخص‌های لیپیدی در مردان میان‌سالِ غیر فعال پس از تمرینات مقاومتی

مجتبی میرسعیدی؛ سیدرضا عطارزاده حسینی؛ احسان میر؛ کیوان حجازی

دوره 21، شماره 2 ، خرداد و تیر 1393، ، صفحه 283-292

چکیده
  زمینه و هدف: خطر بروز بیماری‌های دیابت و قلبی - عروقی در افراد مسن، چاق و کم‌تحرک زیاداست. تمرین ورزشی، اختلالات متابولیکی مرتبط با این بیماری‌ها را بهبودمی‌بخشد. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی برسطوح سرمی پروتئین واکنش گر C، اینترلوکین-6 و شاخص‌های لیپیدی مردان میان‌سالِ غیرفعال می‌باشد. مواد و روش‌ها: این ...  بیشتر

تأثیرهشت هفته تمرین مقاومتی بر استرس اکسایشی رت‌های ویستار دیابتی

هدی خرم؛ علی اصغر رواسی؛ مهدی هدایتی؛ علی صمدی؛ عباسعلی گائینی

دوره 20، شماره 3 ، مهر و آبان 1392، ، صفحه 389-399

چکیده
  زمینه و هدف: رادیکال‌های آزاد نقش مهمی در توسعه دیابت و عوارض ناشی از آن دارند. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر میزان استرس اکسایشی در قلب رت‌های دیابتی بود. مواد و روش‌ها: طی یک مطالعه تجربی تعداد 24 سر رت ویستار به دو گروه تمرین مقاومتی (12=n) و کنترل (12=n) تقسیم شدند. دیابت از طریق تزریق تک دوز استرپتوتوزوسین (50 ...  بیشتر

تاثیر تمرینات مقاومتی، هوازی و بی تمرینی بر نیم رخ لیپیدی و CRP در دختران چاق

محمدرضا حامدی نیا؛ طیبه امیری پارسا؛ مرضیه السادات آذرنیوه؛ سیدعلیرضا حسینی کاخک

دوره 18، شماره 3 ، مهر و آبان 1390، ، صفحه 188-197

چکیده
  زمینه و هدف: چاقی با اختلالات متابولیکی و التهابی متعددی همراه است که اثر تمرینات مختلف ورزشی بر آن ها در دختران چاق به میزان کافی مورد مطالعه قرار نگرفته است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرین مقاومتی، هوازی و بی تمرینی بر نیم رخ لیپیدی و CRP در دختران چاق بود. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی با استفاده از گروه کنترل و تجربی تعداد ...  بیشتر

اثر تمرین مقاومتی کوتاه مدت بر ساختار بطن چپ دانشجویان مرد سالم غیرورزشکار با استفاده از اکوکاردیوگرافی

اصغر کیان زاده؛ حسن عبدی؛ سیدمصطفی طیبی ثانی؛ حسن غرایان زندی

دوره 16، شماره 4 ، آذر و دی 1388، ، صفحه 171-180

چکیده
  زمینه و هدف: تمرین مقاومتی به تمرین قدرتی یا تمرین با وزنه اطلاق می شود که در پاسخ به این نوع تمرین، عضله های اسکلتی و قلبی هر دو سازگاری پیدا می کنند. هدف پژوهش حاضر تعیین اثر تمرین مقاومتی کوتاه مدت بر ساختار بطن چپ دانشجویان مرد سالم غیرورزشکار با استفاده از اکوکاردیوگرافی می باشد. مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی می باشد ...  بیشتر

تاثیر تمرینات مقاومتی بر میزان پروتئین واکنش پذیرCRP) C ) در مردان چاق

محمدرضا حامدی نیا؛ امیرحسین حقیقی؛ پرستو جمیلی

دوره 13، شماره 4 ، آذر و دی 1385، ، صفحه 204-210

چکیده
  زمینه و هدف : پروتئین واکنش پذیر C (CRP)، یک شاخص حساس و غیراختصاصی التهاب است که ارتباط آن با بیماری عروق کرونر مشخص گردیده است. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر تمرینات مقاومتی بر میزان پروتئین واکنش پذیرC در مردان چاق بود. مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی است. تعداد 24 نفر (16 مرد چاق و 8 مرد لاغر) با دامنه سنی 35 تا 48 سال به صورت داوطلبانه ...  بیشتر