روانشناسی و روانپزشکی
مقایسه اثربخشی آموزش مهارت‌های خودتعیین‌گری و آموزش کیفیت زندگی اسلامی بر تاب‌آوری و بهزیستی روان‌‌شناختی

الهام توسلی؛ طیبه شریفی؛ رضا احمدی

دوره 30، شماره 5 ، آذر و دی 1402، ، صفحه 583-595

چکیده
  زمینه و هدف: بیماری یک عضو خانواده کل خانواده را درگیر و سبک زندگی آن‌ها را تغییر می­دهد. پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی آموزش مهارت‌های خودتعیین‌گری و آموزش کیفیت زندگی اسلامی بر تاب­آوری و بهزیستی روان‌‌شناختی مراقبان اصلی بیماران روانی مزمن شهرستان بروجن بود.مواد و روش­ها: مطالعه حاضر، نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون- ...  بیشتر