بررسی پایداری پروتئین p53 با شاخص های پاتولوژی در سرطان کولورکتال با روش ایمونوهیستوشیمی

محمدرضا مهاجری؛ رحیم گل محمدی؛ سیدمهدی زرگریان

دوره 14، شماره 3 ، مهر و آبان 1386، ، صفحه 141-146

چکیده
  زمینه هدف: در سرطان کولورکتال آسیب های ژنتیکی و عادت های غذایی نقش اصلی را دارند. پروتئین p53 که محصول ژن p53 می باشد، مهم ترین عامل سرکوب کننده تومور است. میزان جهش و بیان ژن p53 در نمونه های سرطانی کولورکتال در نواحی مختلف متفاوت گزارش شده است. در حالت طبیعی، نیمه عمر پروتئین p53 کوتاه بوده و در شکل جهش یافته، نیمه عمر پروتئین افزایش می یابد ...  بیشتر

بررسی بیان ژن p53 به روش ایمنوهیستوشیمی در بدخیمی های معده مراجعین به کلینیک بیمارستان پنجم آذر گرگان

ندا مفتاح؛ محمدرضا ربیعی؛ غلام رضا روشن دل؛ سیما بشارت؛ علی جباری؛ شهریار سمنانی؛ رامین آذرهوش؛ نفیسه عبدالهی

دوره 13، شماره 2 ، خرداد و تیر 1385، ، صفحه 74-79

چکیده
  زمینه و هدف: ژن p53 یک ژن سرکوب کننده تومور است. پروتئین P53 محصول این ژن می باشد که از طریق آپوپتوز از تشکیل تومور و انتشار سلول هایی که از نظر ژنتیکی آسیب دیده اند، جلوگیری می کند. اختلال یا غیرفعال شدن پروتئین P53 به دلیل جهش این ژن، می تواند منجر به رشد کنترل نشده سلول ها و در نتیجه ایجاد سرطان شود. موتاسیون های ژن p53 منجر به تجمع پروتئین ...  بیشتر