بررسی پایداری پروتئین p53 با شاخص های پاتولوژی در سرطان کولورکتال با روش ایمونوهیستوشیمی

محمدرضا مهاجری؛ رحیم گل محمدی؛ سیدمهدی زرگریان

دوره 14، شماره 3 ، مهر و آبان 1386، ، صفحه 141-146

چکیده
  زمینه هدف: در سرطان کولورکتال آسیب های ژنتیکی و عادت های غذایی نقش اصلی را دارند. پروتئین p53 که محصول ژن p53 می باشد، مهم ترین عامل سرکوب کننده تومور است. میزان جهش و بیان ژن p53 در نمونه های سرطانی کولورکتال در نواحی مختلف متفاوت گزارش شده است. در حالت طبیعی، نیمه عمر پروتئین p53 کوتاه بوده و در شکل جهش یافته، نیمه عمر پروتئین افزایش می یابد ...  بیشتر

بررسی ارتباط جهش اکسون 6 ژن P53 با بیان پروتئین و پیش آگهی بیماری در نمونه های سرطانی کولورکتال با روشSSCP و ایمونوهیستوشیمی

مهدی نیک بخت؛ رحیم گل محمدی

دوره 13، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1385، ، صفحه 7-13

چکیده
  زمینه و هدف: سرطان کولورکتال یکی از مهم ترین سرطانهای شایع جهان میباشد. میزان شیوع سرطان کولورکتال بسته به ناحیه جغرافیایی متفاوت میباشد. در سرطان کولورکتال عوامل مختلف محیطی، ژنتیکی و عادت های غذایی نقش دارند. ژن P53 مهم ترین ژن مهارکننده تومور می‌باشد، میزان موتاسیون اکسون 6 ژن P53 با بیان پروتئین فوق در نمونه های سرطانی کولورکتال ...  بیشتر