ارزیابی اثر عصاره تام هیدرو الکلی گیاه شنبلیله بر میزان اضطراب و خواب در موش سوری

عباس علی طاهریان؛ مهدی زاهدی خراسانی؛ زهرا ملاشاهی؛ عباس علی وفایی

دوره 15، شماره 2 ، خرداد و تیر 1387، ، صفحه 65-72

چکیده
  زمینه و هدف: مطالعات قبلی بیانگر آن بوده اند که برگ گیاه شنبلیله اثرات ضد دردی، ضد التهابی و احتمالا اثرات تعدیلی بر واکنش های اضطرابی و خواب دارد. هدف مطالعه حاضر تعیین اثر عصاره هیدروالکلی گیاه شنبلیله بر اضطراب و زمان خواب در موش سوری بوده است. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی از 140 سر موش سوری نر، نژاد آلبینو (25 تا 30 گرم) و در 14 گروه ...  بیشتر