بررسی شیوع عوامل خطر در اعتیاد و ترک اعتیاد معتادان خود معرف

مهدی جعفرزاده فخاری؛ کاظم مسکنی

دوره 15، شماره 3 ، مهر و آبان 1387، ، صفحه 176-181

چکیده
  زمینه و هدف: مصرف مواد روانگردان و پدیده ناخوشایند اعتیاد تحت تاثیر عوامل مختلف فردی و اجتماعی در افراد بروز می نماید و بر زندگی فردی و اجتماعی فرد معتاد اثر می گذارد. لزوم توجه به این پدیده ناخوشایند باعث شد تا در این پژوهش به تعیین عوامل تاثیرگذار بر اعتیاد و ترک اعتیاد معتادان خودمعرف پرداخته شود. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی- ...  بیشتر