بررسی مقایسه ‌ای دو روش کلیمک و بالارد در تعیین رسیدگی جنینی نوزادان

الهه صدیقی لویی؛ شقایق رحمانی؛ رضا سعیدی؛ حمیده جعفری

دوره 15، شماره 3 ، مهر و آبان 1387، ، صفحه 164-168

چکیده
  زمینه و هدف: با تعیین به موقع رسیدگی نوزاد، می توان مشکلات و عوارض احتمالی را پیشگویی و نسبت به اقدامات لازم برای او تصمیم گیری نمود. با توجه به این که روش های موجود پیچیده، وقت گیر بوده و برای نوزاد استرس زا می باشند، پژوهشگران بر آن شدند تا روش ساده شده کلیمک را با روش متداول بالارد جدید مقایسه نمایند. مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه ...  بیشتر