جداسازی، کلونینگ و بیان FVII نوترکیب انسانی در سیستم بیانی باکولوویروس

مهشید محمدی پور؛ کاظم پریور؛ محمدعلی شکرگزار؛ ناصر مسروری؛ احمد رضا کامیاب؛ راحله حلبیان؛ مهریار حبیبی رودکنار

دوره 15، شماره 3 ، مهر و آبان 1387، ، صفحه 152-157

چکیده
  زمینه و هدف: فاکتور VII یکی از عوامل انعقادی مهم در مسیر خارجی انعقاد خون است که می تواند با فعال کردن FX نیاز بیماران هموفیل را به فاکتورهای VIII و IX رفع نماید. بیان نو ترکیب این فاکتور مشکلات موجود در تهیه فاکتور های مذکور از پلاسما (با توجه به میزان اندک آن ها) و همچنین خطر انتقال بیماری های خونی را برطرف می سازد. لذا هدف از این پژوهش بیان ...  بیشتر