بهداشت محیط و محیط زیست
مقایسه کارایی فرآیند جذب مجزا و همزمان سرب و سم 2,4-D توسط نانوذرات دوعاملی مغناطیسی اکسید آهن از ماتریکس های آبی

علی اسرافیلی؛ مریم ایزانلو؛ مهدی فرزادکیا؛ احمد جنیدی جعفری؛ مینا یوسفی

دوره 26، شماره 4 ، مهر و آبان 1398، ، صفحه 535-546

چکیده
  سابقه و هدف: امروزه با توجه به اثرات غیر قابل جبران فلزات سنگین و سموم بر اکوسیستم های آبزی، ارگانیسم ها و انسان ها، حذف آن ها از منابع آب بسیار حیاتی است. در سال های اخیر، روند جذب آلاینده ها با نانو ذرات مغناطیسی توجه زیادی به خود جلب کرده است. بنابراین مطالعه حاضر باهدف، سنتز نانوذره Fe3O4@SiO2-NH2-SH به‌عنوان یک جاذب جدید جهت حذف آلاینده ...  بیشتر

بررسی کارایی فرایند اکسایش فتوشیمیایی با استفاده از S2O8/UV در حذف 2،4- دی‌کلروفنوکسی استیک اسید از محلول‌های آبی

محمدتقی قانعیان؛ معصومه طباطبایی؛ محمدحسن احرامپوش؛ محمدرضا نفیسی؛ محسن امراللهی؛ محمود تقوی

دوره 24، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1396، ، صفحه 197-203

چکیده
  اهداف: 2،4- دی‌کلروفنوکسی استیک اسید (D-2،4) علف‌کشی اسیدی با سمیت بالاست که به‌طور گسترده ستفاده می‌شود. لذا، این تحقیق با هدف بررسی اکسایش فتوشیمیایی 2،4-D در حضور پرسولفات و پرتو ماورای بنفش انجام شد. مواد و روش‌ها: این تحقیق به‌صورت آزمایشگاهی و تحت شرایط منقطع انجام شد. پتاسیم پرسولفات به‌عنوان اکسیدانت در حضور پرتو UV استفاده شد. ...  بیشتر