بررسی شاخص های نسخه نویسی پزشکان شهر سبزوار در سال 1387

حمیده جلیلی راستی؛ ماندانا دولت آبادی

دوره 16، شماره 3 ، مهر و آبان 1388، ، صفحه 161-166

چکیده
  زمینه و هدف: یکی از مستندترین راه های بررسی الگوی تجویزی دارو در جامعه، ارزیابی نسخه های پزشکان است. با توجه به این که تاکنون در مورد شاخص های نسخه نویسی پزشکان شهر سبزوار مطالعه ای صورت نگرفته است، مطالعه حاضر به ارزیابی شاخص های نسخه نویسی پزشکان سبزوار در سال 1387می پردازد. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی - مقطعی، تعداد 167305 نسخه ...  بیشتر