روانشناسی و روانپزشکی
اثربخشی ایمن سازی در مقابل استرس بر میزان اضطراب، استرس ادراک شده و پیروی از درمان در بیماران مبتلا به آسم

آذین گازر؛ بیوک تاجری؛ ناصر صبحی قراملکی؛ محمد حاتمی؛ غلامرضا صرامی فروشانی

دوره 29، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1401، ، صفحه 25-35

چکیده
  زمینه و هدف: آسم یکی از شایعترین بیماری‌های مزمن تنفسی و از معضلات اصلی سیستم‌های بهداشتی درمانی در بسیاری از جوامع دنیا و کشور ما محسوب می‌شود. از اینرو هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی ایمن سازی در مقابل استرس بر میزان اضطراب، استرس ادراک شده و پیروی از درمان در بیماران مبتلا به آسم بود.مواد و روش‌ها: در این پژوهش نیمه تجربی 30 بیمار ...  بیشتر

روانشناسی و روانپزشکی
اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر نشانگان افسردگی، اضطراب، استرس و خودکارآمدی وزن در افراد مبتلا به اختلال خوردن

مریم طاهر پور؛ احمد سهرابی؛ مهدی زمستانی

دوره 26، شماره 4 ، مهر و آبان 1398، ، صفحه 505-513

چکیده
  اهداف: اختلالات تغذیه و خوردن با اختلالات پایدار در خوردن یا رفتارهای مربوط به خوردن مشخص می‌شوند که منجر به آسیب قابل توجه در سلامت جسمی و عملکرد روانی- اجتماعی میگردند. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر بهبود نشانگان افسردگی، اضطراب و استرس و خودکارآمدی وزن در زنان مبتلا به اختلال خوردن (طیف محدود کننده) انجام ...  بیشتر

پرستاری
بررسی تاثیر آموزش ایمن‌سازی در برابر استرس بر میزان بروز اشتباهات دارویی پرستاران.

اکرم شمس آبادی؛ مهدی جعفرزاده فخاری؛ حسین شاره؛ محمدحسن رخشانی؛ علی اکبر جنت ابادی

دوره 25، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1397، ، صفحه 135-142

چکیده
  زمینه و هدف: اجرای دستورات دارویی بخش مهمی از فرآیند درمان و مراقبت بیمار بوده و از عملکردهای اصلی پرستاران محسوب می شود. اشتباهات دارویی در حرفه پرستاری یکی از شایعترین اشتباهات نظام بهداشتی است. یکی از عوامل موثر در بروز اشتباهات دارویی پرستاران استرس شغلی است؛ لذا استفاده از شیوه های پیشگیرانه مانند مدیریت استرس، ضروری است. این ...  بیشتر

تأثیر آموزش ایمن‌سازی در برابر استرس بر افسردگی و اضطراب بیماران مبتلا به سرطان پروستات

کوروش بنی هاشمیان؛ فاطمه گلستان جهرمی؛ نیکزاد قنبری؛ منصور موذن

دوره 21، شماره 5 ، آذر و دی 1393، ، صفحه 735-742

چکیده
  زمینه و هدف: آموزش ایمن‌سازی در برابر استرس، درکاهش تنیدگی بیماران مبتلا به سرطان، تأثیر مثبتی دارد، اما این مداخله تاکنون در بیماران مبتلا به سرطان پروستات انجام‌نشده‌است. لذا هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیرآموزش ایمن‌سازی دربرابر استرس برافسردگی و اضطراب بیماران مبتلا به سرطان پروستات است. مواد و روش‌ها: جامعه‌ی آماری ...  بیشتر

اثرات استرس ازدحامی بر ساختار بافت شناختی طحال موش سوری نر

فرزاد رجایی؛ طیبه هادیگل؛ زیور صالحی؛ امیر فرزام

دوره 21، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1393، ، صفحه 207-215

چکیده
  زمینه و هدف: با توجه به رشد سرسام آور و ازدحام جمعیت در شهر های بزرگ از یک طرف و حساسیت سیستم ایمنی در برابر عوامل محیطی از طرف دیگر، در تحقیق حاضر اثرات استرس ازدحامی به صورت ازدحام موش ها بر روی طحال موش سوری مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، ۲۰ سر موش سوری نر بالغ از نژاد NMRI انتخاب و به صورت تصادفی به ۲ گروه کنترل ...  بیشتر

رابطه بین روش‌های مقابله با استرس و لیپوپروتئین با دانسیته پایین (LDL) در بیماران عروق کرونر قلب

احمد علی پور؛ نسیم شریف؛ علیرضا آقایوسفی؛ فرهاد شقاقی

دوره 20، شماره 2 ، خرداد و تیر 1392، ، صفحه 165-175

چکیده
  زمینه و هدف: با توجه به بروز و شیوع روز افزون بیماری عروق کرونر قلب و تأکید روزافزون پژوهشگران عرصه بهداشت و تندرستی بر همراهی و ارتباط عوامل زیستی- روانی و بیومارکرهای قلبی با بروز و تداوم بیماری‌های قلبی عروقی، ضرورت تحلیل رابطه بین روش‌های مقابله با استرس و لیپوپروتئین با دانسیته پایین (LDL) بیش از پیش احساس می گردد که پژوهشگران ...  بیشتر

بررسی ارتباط شدت استرس با کیفیت زندگی در بیماران تحت همودیالیز بیمارستان های شهرستان ساری در سال 1387

هدایت جعفری؛ ویدا شفیع پور؛ لیلا شفیع پور

دوره 16، شماره 3 ، مهر و آبان 1388، ، صفحه 155-160

چکیده
  زمینه و هدف: بیماران همودیالیزی برای ادامه زندگی تحت دیالیز قرار می گیرند و این امر محدودیت های خاصی را بر بیماران تحمیل می کند که باعث اختلال در کیفیت زندگی آنان می گردد. همچنین استرس های ناشی از همودیالیز سبب می شود تا از کیفیت زندگی پایینی برخوردار باشند. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط شدت استرس و کیفیت زندگی در بیماران تحت همودیالیز ...  بیشتر