بررسی میزان پسماندهای جامد تولید‌شده شهر مشهد در سال 1391

مهدی فرزاد‌کیا؛ لیلا قاسمی؛ احمد ‌اله‌آبادی؛ ایوب رستگار

دوره 23، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1395، ، صفحه 888-895

https://doi.org/10.21859/sums-2306888

چکیده
  اهداف یکی از راه‌های مدیریت بهینه مواد زائد جامد، بازیافت آن است که دارای صرفه اقتصادی و فواید زیست‌محیطی درخور توجهی است. بدون اطلاع از میزان زباله و اجزای تشکیل‌دهنده آن، امکان برنامه‌ریزی دقیق و بهینه‌سازی سیستم مدیریت پسماند وجود ندارد. هدف از این تحقیق بررسی کمی، کیفی و پتانسیل بازیافت پسماندهای خشک شهری مناطق 13‌گانه شهر ...  بیشتر