بررسی وضعیت تیتر آنتی‌بادی هپاتیت ب در کارکنان مرکز بهداشت شهرستان زابل در سال 1392

علیرضا انصاری‌مقدم؛ مهدی کریمی اول؛ رضا ایمان‌خواه؛ محمد هادی عباسی؛ ابوالفضل پناهی میشکار؛ حامد نقدبیشی

دوره 23، شماره 5 ، آذر و دی 1395، ، صفحه 770-775

https://doi.org//10.21859/sums-2305770

چکیده
  اهداف کارکنان مراکز بهداشتی‌درمانی به علت تماس مستقیم با بیماران هپاتیتی در معرض ابتلا به این بیماری هستند. این مطالعه با هدف تعیین سطح تیتر آنتی‌بادی ضد ویروس هپاتیت ب در کارکنان مرکز بهداشت شهرستان زابل انجام شده است.مواد و روش ها این مطالعه مقطعی در پاییز سال 1392 روی 72 سرم جداشده از نمونه خون کارکنان مرکز بهداشت شهرستان زابل انجام ...  بیشتر