مقایسه آلودگی سبزیجات مصرفی قبل و بعد از روند شستشو، ضدعفونی و بسته بندی در کارگاه فرآیند سبزی شهرستان سبزوار

حمیدرضا استیری؛ شاهرخ رنجبربهادری؛ مهرنوش کاشفی نژاد

دوره 16، شماره 4 ، آذر و دی 1388، ، صفحه 234-239

چکیده
  زمینه و هدف: سبزیجات خوراکی از مهم ترین عوامل انتقال آلودگی های انگلی به انسان بوده و تعیین میزان آلودگی آن ها مورد توجه صاحب نظران می باشد. بنابراین مطالعه حاضر به منظور مقایسه آلودگی انگلی و غیرانگلی سبزیجات مصرفی شهرستان سبزوار قبل و بعد از روند شستشو، ضدعفونی و بسته بندی در کارگاه فرآیند سبزی انجام گرفت. مواد و روش ها: این مطالعه ...  بیشتر