تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله های ادراری اشریشیاکلی و شیوع بتالاکتامازهای طیف وسیع در بین آن ها

شیلا مشرفی؛ محبوبه نخعی مقدم

دوره 16، شماره 4 ، آذر و دی 1388، ، صفحه 228-233

چکیده
  زمینه و هدف: گسترش روزافزون مقاومت های آنتی بیوتیکی در بین سویه های اشریشیاکلی، به عنوان شایع ترین عامل عفونت های ادراری می تواند ناشی از تولید افزایش شیوع سویه های مولد بتالاکتامازهای طیف وسیع (ESBL) در میان آن ها باشد. هدف از انجام این تحقیق، بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله های ادراری اشریشیاکلی و شناسایی ایزوله سویه های مولد ESBL در ...  بیشتر