بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله‌های اشریشیا کلی انتروپاتوژنیک درکودکان اسهالی در شهر زنجان طی سال‌های 1391 تا 1392

فخری حقی؛ مرضیه بیات؛ حبیب ضیغمی

دوره 21، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1393، ، صفحه 61-68

چکیده
  سابقه و هدف: اشریشیا کلی انتروپاتوژنیک دلیل عمده اسهال نوزادان در سرتاسر جهان و تهدید بومی مهمی برای سلامت کودکان درکشورهای در حال توسعه به شمار می آید. افزایش مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های پاتوژن به ویژه در کودکان به عنوان یکی از مشکلات بهداشت جهانی محسوب می شود. هدف از این مطالعه بررسی وضعیت مقاومت آنتی بیوتیکی و مقاومت چند دارویی ...  بیشتر

تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله های ادراری اشریشیاکلی و شیوع بتالاکتامازهای طیف وسیع در بین آن ها

شیلا مشرفی؛ محبوبه نخعی مقدم

دوره 16، شماره 4 ، آذر و دی 1388، ، صفحه 228-233

چکیده
  زمینه و هدف: گسترش روزافزون مقاومت های آنتی بیوتیکی در بین سویه های اشریشیاکلی، به عنوان شایع ترین عامل عفونت های ادراری می تواند ناشی از تولید افزایش شیوع سویه های مولد بتالاکتامازهای طیف وسیع (ESBL) در میان آن ها باشد. هدف از انجام این تحقیق، بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله های ادراری اشریشیاکلی و شناسایی ایزوله سویه های مولد ESBL در ...  بیشتر