تأثیر هشت هفته ورزش هوازی بر اختلالات چرخه قاعدگی و سطوح هورمون‌های FSH و LH

علی حیدریان پور؛ فاطمه ضمیری دلیر؛ محمد شوریده یزدی

دوره 23، شماره 2 ، خرداد و تیر 1395، ، صفحه 336-343

چکیده
  زمینه و هدف: با توجه به اثرات سودمند سایکو فیزیولوژیک ورزش بر سیکل قاعدگی هدف از این پژوهش،بررسیآثار برنامه‌ ورزشی هوازی با شدت متوسط بر روی اختلالات چرخه قاعدگی و سطوح پلاسمایی هورمون‌های FSH و LH است. مواد و روش­ها: در این پژوهش 20 زن دارای اختلالات قاعدگی به‌طور تصادفی به دو گروه مداخله و مقایسه تقسیم شدند. گروه مداخله به­مدت 8 ...  بیشتر