اثربخشی آموزش شعردرمانی بر کاهش باورهای غیر منطقی دانش‌آموزان دختر

فاطمه پور امیررزداری؛ پرویز کریمی ثانی

دوره 23، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1395، ، صفحه 143-150

چکیده
  زمینه و هدف:باورهای غیرمنطقی میانجی‌گر حالات هیجانی هستند و می‌توانند به عنوان علت اصلی پریشانی هیجانی تجربه شوند که آموزش شعردرمانی به عنوان یک عامل کاهش این پریشانی هیجانی است. بنابراین هدف پژوهش حاضر اثربخشی آموزش شعردرمانی بر کاهش باورهای غیر منطقی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر ارومیه بود. مواد و روش­ها:طرح پژوهش از نوع ...  بیشتر