اثرات ناشی از سوء مصرف استروئیدهای آنابولیک بر میزان آنزیم های کبدی و آلبومین خون ورزشکاران

امیر رشیدلمیر؛ محسن دهباشی؛ بهاره کتابدار

دوره 23، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1395، ، صفحه 6-13

چکیده
  زمینه و هدف: استروئیدهای آنابولیک طی نیم قرن اخیر به واسطه ی تاثیرات متعدد روی عملکرد و کارایی ورزشکاران مورد توجه قرار گرفته اند. ‌لذا هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثرات ناشی از سوء مصرف استروئید های آنابولیک در حین مصرف  و پس از  ترک مصرف آن ها  بر میزان آنزیم های کبدی و آلبومین خون ورزشکاران رشته ی پرورش اندام می باشد. موادّ ...  بیشتر