روانشناسی و روانپزشکی
پیش‌بینی امید به زندگی براساس حمایت اجتماعی ادراک شده و سلامت روان در میان بهبودیافتگان بیماری کووید- 19

مجید صفاری نیا؛ فاطمه عیسی زاده؛ زهرا حمزئی

دوره 28، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1400، ، صفحه 2-9

چکیده
  زمینه و هدف  بیماری کووید-19 با شیوع روزافزون خود و آسیب‌هایی که بر منابع جانی، مالی و روانشناختی وارد می‌کند، بسیار مورد بحث است؛ لذا، هدف پژوهش حاضر، پیش‌بینی امید به زندگی بر اساس حمایت اجتماعی ادراک‌شده و سلامت روان در میان بهبودیافتگان بیماری کووید- 19 بود. مواد و روش جامعه آماری پژوهش حاضر، 117 فرد بهبودیافته از بیماری کووید- ...  بیشتر

رضایت از زندگی سالمندان: نقش حمایت اجتماعی ادراک شده

لیلا صادق مقدم؛ علی دلشاد نوباغی؛ اکرم فرهادی؛ شیما نظری؛ مریم عشقی زاده؛ فهیمه چوپان وفا؛ محدثه نیازی اوری

دوره 22، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1394، ، صفحه 1043-1051

چکیده
  زمینه و هدف: با توجه به افزایش روزافزون جمعیت سالمندان در جهان و ایران موضوع رضایت از زندگی این گروه مورد توجه محققین قرار گرفته است. رضایت از زندگی سالمندان می تواند تحت تاثیر متغیرهایی نظیر حمایت اجتماعی باشد. این پژوهش با هدف تعیین نقش حمایت اجتماعی ادراک شده  و ارتباط آن بر رضایتمندی از زندگی سالمندان شهر گناباد انجام شده است. مواد ...  بیشتر