تاثیرمصرف ماءالشعیر بر ظرفیت تام آنتی اکسیدان در افراد جوان

منصور کرجی بانی؛ علیرضا نخعی؛ فرزانه منتظری فر؛ احسان رخشانی

دوره 22، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1394، ، صفحه 1008-1017

چکیده
  زمینه و هدف  :مالشعیر یک نوشیدنی غیر الکلی می باشد که در نسل جوان در کشورها ی اسلامی مصرف فراوانی دارد و بدلیل خواص ارگانولپتیک ودارا بودن ترکیبات آنتی اکسیدانی مورد توجه می باشد. این مطالعه جهت تعیین تاثیر دریافت ماءالشعیر بر سطح آنتی اکسیدان تام افراد جوان طراحی گردید. مواد و روشها :دریک مطالعه مداخله ای تعداد 50 نفر دانشجوشامل ...  بیشتر