الکترود اصلاح شده الکتروشیمیایی جهت توسعه نانوبیوسنسور برای تشخیص ژن rfbE باکتری اشریشیاکولی O157:H7

محمد ابراهیم مینایی؛ مجتبی سعادتی؛ مصطفی نجفی؛ حسین هنری

دوره 22، شماره 5 ، آذر و دی 1394، ، صفحه 797-804

چکیده
  زمینه و هدف: نانوبیوسنسورها می‌توانند به­جای روش‌های تشخیص قدیمی باکتری اشریشیاکولی O157:H7 مورد استفاده قرارگیرند. در این تحقیق، یک نانوبیوسنسور برای تشخیص بخشی از ژن rfbE باکتری اشریشیا کولی O157:H7توسط تثبیت و هیبریداسیون توالی تک رشته DNAssDNA)) در سطح الکترود اصلاح شده با نانو ذرات طلا مورد بررسی قرارگرفته است. موادّ و روش­ها: روش طیف ...  بیشتر