بررسی تأثیر تحریک الکتریکی عصب از طریق پوست (TENS) بر شدت درد حین تعویض پانسمان سوختگی

محمد سیاوشی؛ موسی الرضا تدین فر؛ مهتاب خواجه؛ سید احسان صفاری

دوره 22، شماره 4 ، مهر و آبان 1394، ، صفحه 660-667

چکیده
  ­زمینه و هدف: درد شدیدی درحین شست­وشو و تعویض پانسمان بیماران سوختگی ایجاد می­شود. کاربرد روشی مکمل و بی­عارضه برای کاهش درد بیماران سوختگی درحین تعویض پانسمان، اهمّیّت ویژه­ای دارد. این مطالعه به­منظور بررسی تأثیر تحریک الکتریکی عصب ازطریق پوست (TENS) بر شدت درد بیماران بستری در بخش سوختگی حین تعویض پانسمان انجام شد. موادّ ...  بیشتر