بررسی کارایی فرایند الکترو- ازوناسیون در تجزیه‌ی دترجنت آنیونی سدیم دودسیل بنزن سولفانات (SDBS) از محیط‌های آبی

محمدرضا سمرقندی؛ امیر شعبانلو؛ صبا مجیدی؛ یوسف پورعشق؛ جمال مهرعلی پور

دوره 22، شماره 4 ، مهر و آبان 1394، ، صفحه 639-648

چکیده
  زمینه و هدف: فرایند الکتروازناسیوندارای توانایی مطلوبی در حذف آلاینده­های آلی مقاوم می­باشد. این فرایند، تلفیقی از فرایند ازن زنی و جریان الکتریسته در راستای تولید رادیکال هیدروکسیل و حذف آلاینده می­باشد. هدف از این مطالعه، بررسی کارایی فرایند الکتروازوناسیون درتجزیه­ی دترجنت آنیونی سدیم دودسیل بنزن سولفانات از محیط­های ...  بیشتر