روانشناسی و روانپزشکی
الگوی روابط ساختاری پیش‌بینی اعتیاد به بازی‌های آنلاین بر اساس وابستگی به هم‌سال منحرف با نقش میانجی شناخت‌های ناسازگار و نارسایی‌های مهارت‌ اجتماعی

سجاد بشرپور؛ شیرین احمدی

دوره 30، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1402، ، صفحه 669-680

https://doi.org/10.30468/jsums.2024.1601

چکیده
  زمینه و هدف: اعتیاد به بازی‌های آنلاین یک نگرانی رو به رشد جهانی و مضر برای سلامت روان در بین نوجوانان است. پژوهش حاضر با هدف الگوی روابط ساختاری پیش‌بینی اعتیاد به بازی‌های آنلاین بر اساس وابستگی به هم‌سال منحرف با نقش میانجی شناخت­های ناسازگار و نارسایی­های مهارت‌ اجتماعی انجام گرفت. مواد و روش‌ها: پژوهش موردنظر همبستگی از ...  بیشتر

هنجاریابی پرسش‌نامه‌ی اعتیاد به بازی‌های آنلاین

علی محمد نظری؛ سجاد امینی منش؛ علیرضا مرادی؛ ولی الله فرزاد

دوره 22، شماره 4 ، مهر و آبان 1394، ، صفحه 603-611

چکیده
  زمینه و هدف:اعتیاد به بازی‌های رایانه‌ای ازجمله مشکلات رایج در نوجوانان است. باتوجه به نیاز پژوهشگران و متخصصان بالینی به یک ابزار سنجش پایا و معتبر، پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی‌های روان­سنجی پرسش­نامه­ی اعتیاد به بازی‌های آنلاین انجام­شده­است. مواد و روش­ها:پژوهش حاضر ازنوع توصیفی است و به­روش تحلیل عاملی اکتشافی ...  بیشتر