طب سنتی
بررسی اثر سمیت سلولی سه ترکیب هومیوپاتی سپیا، فسفر و پولستیلا بر سلول‌های سرطانی پستان MCF-7

بهاره امین؛ لیلا الداغی؛ حمیده معلم زاده؛ فاطمه سلطانی

دوره 28، شماره 2 ، خرداد و تیر 1400، ، صفحه 207-213

چکیده
  زمینه و هدف  سرطان پستان، دومین سرطان رایج در زنان سراسر جهان می‌باشد. علاوه بر این، بیماران مبتلا به این سرطان، عموماً از طب مکمل و مداخله‌گر همچون هومیوپاتی استفاده می‌کنند. مشخص شده است که ترکیبات هومیوپاتی از قبیل سپیا (Sepia)، فسفر(Phosphorus)  و پولستیلا (Pulsatilla) تأثیرات شایانی در انواع بیماری‌ها از قبیل برخی سرطان‌ها دارند. به ...  بیشتر

بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی
تأثیر کشندگی عصاره و زیست‌توده نوع وحشی و جهش‌یافته باکتریBradyrhizobium japonicum بر سلول‌های سرطانی پستان و معده

سعید میرزایی؛ ملک حسین اسدی؛ پگاه حجازی؛ بابک تقی پور

دوره 27، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1399، ، صفحه 754-759

چکیده
  زمینه و هدف  سرطان معده و پستان، از سرطان‌های شایع در جهان و ایران هستند. امروزه استفاده از عصاره‌های قارچی و باکتریایی، برای درمان سرطان بسیار مورد توجه محققان قرار گرفته است. رایزوبیوم‌ها از باکتری‌های مفید در کشاورزی و محیط‌زیست هستند که نیتروژن مورد نیاز گیاهان خانواده لگوم را از طریق هم‌زیستی با این خانواده تأمین می‌کنند. ...  بیشتر

فیزیولوژی ورزشی
مقایسه تأثیر چهار هفته تمرین ورزشی تداومی و تناوبی بر سطوح سرمی و عضلانی آیریزین در موش‌های ماده مبتلا به سرطان پستان

بنت الهدی اسدی؛ ماندانا غلامی؛ حسین عابد نطنزی؛ نادر شاکری

دوره 27، شماره 5 ، آذر و دی 1399، ، صفحه 664-671

چکیده
  زمینه و هدف  آیریزین، یک میوکین مترشحه از عضله اسکلتی است که می‌تواند رشد سلول‌های سرطانی را تحت تأثیر قرار دهد و بر تغییرات توده عضلانی تأثیرگذار باشد. در پژوهش حاضر، تأثیر چهار هفته تمرین ورزشی تداومی و تناوبی بر سطوح سرمی و عضلانی آیریزین در موش‌های ماده مبتلا به سرطان پستان، بررسی شده است. مواد و روش‌ها تعداد 32 سر موش ماده ...  بیشتر

ایمنی شناسی و بیوشیمی
سطح سرمی عوامل محرک کلونی گرانولوسیتی، ماکروفاژی و گرانولوسیتی- ماکروفاژی در خون محیطی بیماران مبتلا به تومور پستان

محبوبه رزمخواه؛ پریسا کریم زاده؛ فاطمه اقبالی؛ سمیه رضایی فرد؛ زهرا فقیه

دوره 25، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1397، ، صفحه 809-817

چکیده
  زمینه و هدف: عوامل محرک کلونیگلیکوپروتئین‌هایی هستند که تکثیر و تمایز سلول‌های پیش‌ساز خونساز را در مغز استخوان تحریک میکنند. اما مطالعات متعدد نشان داده اند این فاکتورها می توانند سبب تحریک تکثیر سلولهای غیر خونساز، از جمله سلول‌های سرطانی نیز شوند. از این رو در این مطالعه عوامل محرک کلونی-ماکروفاژی (M-CSF)، ماکروفاژی-گرانولوسیتی ...  بیشتر

روانشناسی و روانپزشکی
اثربخشی روان‌درمانی گروهی مثبت‌نگر بر خود متمایزسازی و اضطراب مرگ در زنان مبتلا به سرطان پستان

سجاد بشرپور؛ نسا کاظمی؛ محمدنبی صالحی

دوره 25، شماره 5 ، آذر و دی 1397، ، صفحه 731-739

چکیده
  اهداف: سرطان پستان به عنوان تأثیر‌گذارترین سرطان از نظر عاطفی و روانی در بین زنان است که موجب بروز مشکلات هیجانی و عاطفی عمیقی در بیمار می‌شود، باتوجه به اینکه اضطراب مرگ یکی از متغیر‌های مهم روان‌شناختی در بیماران مبتلا به سرطان است و سطح خود متمایزسازی با توانایی فرد برای کاهش اضطراب رابطه دارد. لذا هدف از این مطالعه بررسی اثربخشی ...  بیشتر

آناتومی، بافت و جنین
مطالعه اثر Allium cepa برمهار رشد سلولهای توموری در موش BALB/c مدل سرطان

پریسا کریشچی خیابانی؛ سایه بیداران

دوره 25، شماره 2 ، خرداد و تیر 1397، ، صفحه 241-250

چکیده
  مطالعه عوامل موثر در تنظیم و تعدیل تعادل سیتوکینی در جهت مهار رشد و گسترش سلول‌های سرطان پستان در زنان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است.در این مطالعه اثر Allium cepa بر بازدارندگی رشد سلولهای سرطان پستان در موش ماده BALB/c که توسط القا رده سلولی 4T1 مبتلا گردیده اند مورد بررسی قرار گرفتمواد و روش ها: در تحقیق حاضر از موشهای BALB/c مادة مبتلا ...  بیشتر

ترکیب جنبه‌های مولکولی سرطان پستان با هورمون‌درمانی

مهتا مظاهری نایینی؛ طیبه ربانی‌نیا

دوره 24، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1396، ، صفحه 9-15

چکیده
  اهداف سرطان پستان یکی از شایع‌ترین سرطان‌ها در جهان است که فاکتورهای مختلف ژنتیکی و اپی‌ژنتیکی بر آن مؤثر است. هورمون استروژن یکی از فاکتورهای مؤثر در بروز این سرطان به‌حساب می‌آید. این فاکتور منجر به ایجاد یک‌سری تغییرات و آغاز و پیشرفت سرطان پستان می‌شود. مواد و روش‌ها در این تحقیق اساس مولکولی سرطان پستان، اثر فاکتورهای رشد، ...  بیشتر

بررسی جهش‌های ژن فسفاتیدیل اینوزیتول 3-کیناز در زنان مبتلا به سرطان پستان در استان مرکزی

احمد همتا؛ نرگس شریف

دوره 23، شماره 5 ، آذر و دی 1395، ، صفحه 748-755

چکیده
  اهداف سرطان پستان شایع‌ترین سرطان در میان زنان جهان است. فسفاتیدیل اینوزیتول 3-کیناز (PI3K) که مسیرهای انتقال پیام سلولی متنوعی را تنظیم می‌کند اغلب در سرطان‌های انسانی تغییر می‌یابد. جهش‌های ژن کُدکننده زیرواحد کاتالیتیکی p110αا PI3K (PIK3CA) موجب افزایش فعالیت آنزیم و رشد کنترل‌نشده سلول‌ها می‌شود. مطالعات گذشته بیانگردرصد بالای ...  بیشتر

بررسی اثر سمیت سلولی عصاره ی متانولی میوه گیاه هنده‌بید بر سلول‌های سرطان پستان

لیلا سادات الداغی؛ حسن رضائی سرشت؛ حمید چشمی

دوره 23، شماره 2 ، خرداد و تیر 1395، ، صفحه 353-359

چکیده
  زمینهوهدف: سرطانپستاندومینسرطانشایعدرزنانبعدازسرطانریهمی­باشد. هنده­بید گیاهیطبیبودهو مشخص گردیده که گونه­های متعلق به جنس vitex دارایخواصضدسرطانی،ضدباکتریایی،ضدقارچ وضدزخم­معدهمی­باشند. تا کنونتأثیراتآنتیتوموریاین گونه بررویرده سلولیسرطانپستانبررسینشدهاست.لذادراینمطالعهاثرسمیتسلولیعصارهیمتانولی میوه آن موردبررسیقرارگرفتهاست. ...  بیشتر

بررسی دریافت انرژی، ماکرونوترینت‌ها و آنتی‌اکسیدان‎هادر مبتلایان به سرطان پستان

اکرم کوشکی؛ رؤیا اکبرزاده؛ فاطمه قارداشی؛ معصومه هاشمیان؛ رها صالح آبادی؛ منیژه یوسفی مقدم؛ محسن حیطه

دوره 22، شماره 5 ، آذر و دی 1394، ، صفحه 716-723

چکیده
  مقدّمه و هدف: سرطان پستان یکی از شایع­ترین سرطان‎ها در زنان می‌باشد. از آن‎جایی که تغذیه یکی از عوامل مؤثّر در ابتلا به این بیماری می‌باشد، این مطالعه به منظور بررسی دریافت انرژی، درشت مغذّی­ها و آنتی­اکسیدآن‎ها در زنان مبتلا به سرطان پستان در شهرستان سبزوار انجام شد. موادّ و روش­ها: این مطالعه مقطعی برروی 125 زن مبتلا به ...  بیشتر

بررسی روند تغییرات بروز سرطان پستان در زنان ایران

مصطفی عنایت راد؛ حمید صالحی نیا

دوره 22، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1394، ، صفحه 27-35

چکیده
  زمینه و هدف: سرطان پستان، شایع‌ترین سرطان در زنان و اولین علت مرگ ناشی از سرطان در زنان است. داشتن اطلاعات در مورد بروز این سرطان و روند تغییرات آن درطی زمان برای برنامه‌ریزی بهداشتی ضروری می‌باشد. لذا این مطالعه با هدف بررسی روند تغیرات بروز سرطان پستان در زنان در ایران صورت‌گرفته‌است. مواد و روش‌ها: این مطالعه، یک نوع تحلیل مجدد ...  بیشتر

بررسی عملکرد تصویر‌برداری حرارتی درعلم پزشکی

حسین قیومی زاده؛ جواد حدادنیا

دوره 21، شماره 4 ، مهر و آبان 1393، ، صفحه 675-692

چکیده
  دمای بدن انسان می تواند شاخصی طبیعی برای تشخیص برخی از بیماری ها باشد . تصویر برداری حرارتی (ترموگرافی) با استفاده از روش مادون قرمز شیوه ای سریع، غیرتهاجمی، بدون تماس و انعطاف پذیر برای نظارت بر درجه حرارت بدن انسان می باشد. علاوه بر این ، تصویر برداری حرارتی می تواند نقشه درجه حرارت سطح بدن را بدون تماس با آن، ارایه نماید. در سال های ...  بیشتر

بررسی اثرات سایتوتوکسیسیتی آویشن باغی بر رده‌ی سلولی سرطان پستان

صفیه قزافی؛ احمد همتا

دوره 21، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1393، ، صفحه 122-130

چکیده
  زمینه و هدف: سرطان پستان، شایع‌ترین سرطان دربین زنان ایرانی می‌باشد. خوشبختانه این سرطان از زمره‌ی سرطان‌های قابل پیشگیری وقابل تشخیص زودرس است. عصاره‌ی هیدروالکلی برگ‌ها و سرشاخه‌های گلدار گیاه آویشن باغی، دارای ترکیبات گوناگونی است که مهم‌ترین آنها تیمول و کارواکرول می‌باشند. اثرات ضد سرطانی عصاره‌ی مذکور را به‌طور عمده ...  بیشتر

مشخصات فردی، سابقه فامیلی و گروه خونی زنان مبتلا به سرطان پستان در شهر سبزوار سال 1390

رویا اکبرزاده؛ فاطمه قارداشی؛ رسول تبری؛ اکرم کوشکی؛ معصومه هاشمیان؛ طیبه نوروزی نژاد؛ حمید عالمی

دوره 20، شماره 5 ، بهمن و اسفند 1392، ، صفحه 582-589

چکیده
  زمینه و هدف: سرطان پستان شایع ترین سرطان زنان در دنیاست. میزان بروز و مرگ و میر این بیماری در جوامع مختلف متفاوت است .عواملی مانند سن،جنس،نژاد،،طبقه اجتماعی- اقتصادی،وضعیت تاهل ، موقعیت جغرافیایی و سبک زندگی در این گوناگونی موثرند . بنابراین بسیار مهم است که درک بهتری از عوامل زمینه ساز و تشدید کننده بروز بیماری داشته باشیم. با این ...  بیشتر

پاسخ های روانی به دنبال سرطان پستان: مطالعه کیفی

طیبه معصومی؛ نرگس شفارودی؛ افسون حسنی مهربان؛ محمد کمالی؛ رامش عمرانی پور

دوره 20، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1392، ، صفحه 84-92

چکیده
  زمینه و هدف: با توجه به شیوع بالای سرطان پستان در زنان ایرانی و بقای طولانی مدت تر این بیماران که خود موجب درگیری بیشتر آنان با عوارض و پیامد های سرطان می شود، مطالعه کیفی حاضر با هدف شناسایی پاسخ های روانی متعاقب ابتلا به سرطان پستان انجام شده است. مواد و روش‌ها: این مطالعه با طراحی کیفی و با روش پدیدارشناسی توصیفی انجام شده است. شرکت ...  بیشتر

بیان ژن P53 با شاخص های بافتی و آسیب شناسی در سرطان پستان

اکبر پژهان؛ رحیم گل محمدی

دوره 17، شماره 2 ، خرداد و تیر 1389، ، صفحه 123-128

چکیده
  زمینه و هدف: یکی از ژن هایی که در سرطان پستان دچار جهش می شود، ژنp53 است. میزان بیان ژنp53 در سرطان پستان در نواحی مختلف، متفاوت گزارش شده است. از طرفی جهش این ژن در بیماران سرطانی با مقاومت به شیمی درمانی همراه است. هدف از این مطالعه، تعیین بیان ژن p53 با شاخص های بافتی و آسیب شناسی در سرطان پستان می باشد. مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی تحلیلی ...  بیشتر