ارزیابی کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار بر اساس استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی

رحیم اکرمی؛ منصوره فیض آبادی

دوره 22، شماره 2 ، خرداد و تیر 1394، ، صفحه 523-531

چکیده
  زمینه و هدف: کتابخانه هر دانشگاه جزو اهرم های اصلی حمایت از برنامه های آموزشی دانشگاه است. یک دانشگاه بدون یک کتابخانه خوب نمی تواند در انجام وظایف آموزشی و پژوهشی خود اموفّق عمل نماید. در راستای این که آیا کتابخانه نقش حیاتی خود به عنوان یکی از ارکان اساسی دانشگاه را به خوبی ایفا می نماید یا خیر باید به بررسی وضع موجود کتابخانه پرداخت. مواد ...  بیشتر