بهداشت محیط و محیط زیست
مقایسه کارائی کربن مرک با کربن های تولیدی در حذف اسید هیومیک از محلولهای آبی ( مطالعات ایزوترمی و سنیتیکی)

احمد الله آبادی؛ ابوالفضل رحمانی‌ثانی؛ زهرا رضائی گزل آباد؛ مهناز ترابی

دوره 25، شماره 4 ، مهر و آبان 1397، ، صفحه 528-536

چکیده
  مقدمه و هدف: وجود اسید هیومیک در منابع آبی مشکل اصلی منابع آب برای سلامتی است، از آنجا که روشهای متفاوتی برای حذف آن آن موجود است. از این میان جذب یک روش موثری برای حذف اسید هیومیک به شمار می‌آید. بنابراین از زئدات کشاورزی فعال شده با کلراید آمونیاک به عنوان تهیه کربن استفاده شد.مواد و روش کار: در مطالعه حاضر از کربن مرک استاندارد و کربن ...  بیشتر

بررسی تأثیر اشعه‌ی فرابنفش توأم با نانوذرات آهن به‌منظور فعال‌سازی پریودات در حذف اسید هیومیک از منابع آبی

عبدالمطلب صیدمحمدی؛ قربان عسگری؛ محمدتقی صمدی؛ علی پورمحمدی؛ علی فرامرزی گوهر

دوره 22، شماره 4 ، مهر و آبان 1394، ، صفحه 571-580

چکیده
  زمینه و هدف: ترکیبات هیومیکی ازجمله مواد پلی الکترولیت آلی هستند که از جنبه­های مختلف بر عملکرد فرایند تصفیه­ی آب تاثیر می­گذارند.در مطالعه­ی حاضر از UV/IO4- به­عنوان یک فرایند نوین اکسیداسیون پیشرفته به­منظور حذف اسیدهیومیک استفاده­گردید. مواد و روشها: در این پژوهش از یک راکتور ناپیوسته در مقیاس آزمایشگاهی استفاده­گردید. ...  بیشتر

مقایسه‌ی عملکردکربن فعال‌شده با NH4Cl با کربن فعال استاندارد جهت جذب اسیدهیومیک از محلولهای آبی

سمانه قدرتی؛ سیدغلامرضا موسوی؛ احمد اله آبادی

دوره 22، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1394، ، صفحه 270-281

چکیده
  زمینه و هدف: حذف اسیدهای هیومیک در طی تصفیه‌ی آب به‌علت واکنش سریع آن با کلر و تولید ترکیبات سرطانزا، دارای اسیدهای هیومیک بااهمّیّت است. دراین مطالعه ، عملکرد،کینتیک و ایزوترم جذب اسید هیومیک بر روی کربن فعال اصلاح شده با NH4Cl بررسی و با کربن فعال استاندارد مقایسه‌شد. مواد و روشها: کربن فعال‌شده با NH4Cl (NAC) و کربن فعال استاندارد (SAC) ...  بیشتر