بررسی روایی و پایایی پرسشنامه خودکارآمدی‌ رفتارهای بهداشتی (SRAHPS) در سالمندان ایرانی

مجتبی آزادبخت؛ پریسا طاهری تنجانی؛ غلامرضا گرمارودی؛ رباب صحاف؛ داوود شجاعی

دوره 22، شماره 2 ، خرداد و تیر 1394، ، صفحه 490-498

چکیده
  زمینه و هدف: خود کارآمدی یک عامل مهم در پذیرش رفتارهای بهداشتی است. سنجش میزان خود کارآمدی در برنامه‌ریزی‌ها و مداخلات بهداشتی دارای اهمیّت است. پژوهش حاضر به بررسی روایی و پایایی مقیاس توانمندی های خود ارزیاب رفتارهای بهداشتی (SRAHPS) در سالمندان ایرانی پرداخته است. مواد و روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی-کاربردی است که بر روی 310 نفر ...  بیشتر

بررسی روایی و پایایی نسخه‌ی دوم پرسش‌نامه‌ی افسردگی بک (BDI- I I) در سالمندان ایرانی

رزگار حمیدی؛ زهره فکری زاده؛ مجتبی آزاد بخت؛ غلامرضا گرمارودی؛ پریسا طاهری تنجانی؛ شادی فتحی زاده؛ الهام قیسوندی

دوره 22، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1394، ، صفحه 189-198

چکیده
  زمینه و هدف: با توجه به شیوع روزافزون اختلالات روانی در تمامی گروه‌های سنّی ازجمله سالمندان ، پرداختن به مسأله‌ی سلامت روان سالمندان و به‌ویژه افسردگی آنان امری مهم است. ازاین رو، وجود ابزارهای غربال‌گری جهت تشخیص به‌موقع افسردگی ضروری‌می‌باشد. هدف اصلی این مطالعه، اعتباریابی و پایایی‌سنجی نسخه‌ی دوم پرسش‌نامه‌ی افسردگی ...  بیشتر