مقایسه اثر شیرسویا و شیرگاو بر شاخص های بیماری قلبی عروقی و آدیپوسایتوکین ها در زنان مبتلا به آرتریت روماتوئید دارای اضافه وزن

راضیه چغاخوری؛ مجید محمدشاهی؛ کریم مولا؛ مهدی زارعی؛ فاطمه حیدری

دوره 21، شماره 6 ، آذر و دی 1393، ، صفحه 1144-1153

چکیده
  زمینه و هدف: آرتریت روماتوئید یک بیماری التهابی است که با افزایش مرگ و میر ناشی از بیماری قلبی عروقی همراه است. آدیپوسیتوکین ها و hs-CRP نقش مهمّی در پاتوفیزیولوژی آرتریت روماتوئید و بیماری قلبی عروقی ناشی از آن دارد. از آن جایی که سویا و فیتواستروژن ها خواصّ ضدّالتهابی دارند؛ لذا، این مطالعه با هدف تعیین اثر مصرف شیر سویا در مقایسه با ...  بیشتر