بررسی تاثیر شرکت در گروه حمایتی همتایان بر عملکرد جنسی بیماران تحت درمان با همودیالیزبیمارستان واسعی شهرستان سبزوار

اکرم ملک خواهی؛ مریم جدید میلانی؛ پرستو امیری

دوره 23، شماره 2 ، خرداد و تیر 1395، ، صفحه 304-312

چکیده
  زمینه و هدف: بیماران تحت درمان با همودیالیز دچار مشکلات جنسی  فراوان می‌باشند. قرار گرفتن این بیماران در گروه‌های حمایتی همتایان و استفاده از تجارب مشابه افراد گروه می‌تواند منجر به بهبود آنان گردد. هدف پژوهش حاضرتعیین  تاثیر شرکت در گروه حمایتی همتایان بر عملکرد جنسی  بیماران تحت درمان با همودیالیز می‌باشد. مواد و روش‌ها: ...  بیشتر

تأثیر گروه حمایتی همتایان بر ارتقای سطح سلامت جسمی بیماران مبتلا به نارسایی کلیه تحت درمان با همودیالیز

مریم جدید میلانی؛ اکرم ملک خواهی؛ مهدی جعفرزاده؛ محمدحسن رخشانی

دوره 21، شماره 6 ، آذر و دی 1393، ، صفحه 993-1000

چکیده
  مقدمه: بیماران تحت درمان با همودیالیز دچار عوارض جسمانی فراوان و در نتیجه کاهش کیفیّت زندگی می‌باشند. گروه‌های حمایتی همتایان ازجمله حمایت‌های اجتماعی است تا افرادی که تجربه‌های مشابهی دارند راهبردهایی را به یکدیگر ارایه دهند که منجر به بهبود کیفیّت زندگی آنان گردد. مواد و روش‌‌ها: پژوهش حاضر به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی ...  بیشتر