ارزیابی اثربخشی آموزش مراقبت از بیمار بر کیفیّت زندگی مراقبان بیماران مبتلا به سکته‌ی مغزی کارآزمایی میدانی تصادفی

مهتاب قلی زاده؛ رحیم اکرمی؛ موسی الرضا تدین فر؛ رؤیا اکبرزاده

دوره 22، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1394، ، صفحه 955-964

چکیده
  زمینه و هدف: مراقبت از بیمار مبتلا به سکته مَغزی، می­تواند ابعاد مختلف زندگی مراقبان و ازهمه مهم­تر، کیفیّت زندگی آنان را تحت تأثیر قراردهد. این پژوهش با هدف بررسی تأثیّر آموزش مراقبت از بیمار مبتلا به سکته­ی مغزی بر کیفیّت زندگی مراقبانِ آن‌ها انجام شد. موادّ و روش­ها:این مداخله­ی کارآزماییِ میدانیِ تصادفی­شده درسال 1393 ...  بیشتر

بررسی کیفیت زندگی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشـتی درمانی شهر نیشابور در سال1392

علی غلامی؛ جواد برجی؛ رضا چنارانی؛ عاطفه بهاور؛ اسماعیل زارعی

دوره 22، شماره 5 ، آذر و دی 1394، ، صفحه 732-739

چکیده
  زمینه و هدف: زنان نیمی از جمعیّت هر جامعه ایرا تشکیل می دهند و سلامت آن‌ها زیر بنای سلامت خانواده ها و جوامع است. لذا، هر چه کیفیّت زندگی آن‌ها بالاتر باشد می تواند بر کیفیّت زندگی سایر افراد خانواده تأثیر مثبتی بگذارد. این مطالعه با هدف تعیین کیفیّت زندگی در زنان مراجعه کننده مراکز بهداشتی درمانی شهر نیشابور انجام شده است. مواد و روشها: ...  بیشتر

بررسی مقایسه ای تأثیر آموزش بر اساس الگوی خود مراقبتی اورم با روش رایج بر کیفیّت زندگی بیماران دیابتیک نوع دو

جواد گنجلو؛ زهرا طالبی؛ عبدالقادر عصارودی؛ محمدحسن رخشانی

دوره 22، شماره 5 ، آذر و دی 1394، ، صفحه 748-757

چکیده
  زمینه و هدف: با آگاهی از دانش محدود در بین دیابتی­ها ، و با توجّه به شیوع بالای عوارض و کیفیّت پایین زندگی در بین مبتلایان به دیابت، یافتن یک روش آموزشی مناسب حایز اهمیّت است. مطالعه حاضر با هدف  بررسی مقایسه­ای تأثیّر آموزش بر اساس الگوی اورم با روش رایج بر کیفیّت زندگی بیماران دیابتی نوع دو انجام شده است. مواد و روشها: این مطالعه ...  بیشتر

تأثیر آموزش مبتنی بر نیازهای خود مراقبتی بر کیفیّت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلب

منصوره فتحانی؛ منور افضل آقایی؛ موسی الرضا تدین فر

دوره 22، شماره 5 ، آذر و دی 1394، ، صفحه 893-902

چکیده
  زمینه و هدف: نارسایی قلبی به عنوان یکی از بیماری‌های مزمن و پیشرونده، برای بیمار چالش جدّی ایجاد کرده و کیفیّت زندگی آنان را تحت تأثیّر قرار می‌دهد.آموزش مبتنی بر نیازهای خود مراقبتی، سبب موفّقیّت در خود مراقبتی شده و تأثیّر مثبت بر کیفیّت زندگیآنان دارد.مطالعه‌ی حاضر باهدف بررسیتأثیّر آموزش مبتنی بر نیازهای خود مراقبتی بر کیفیّت ...  بیشتر

بررسی رابطه جهت‌گیری مذهبی با کیفیّت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم

شعبانعلی خان صنمی؛ زهرا عابدینی؛ مرضیه شاه سیاه؛ زهرا طاهری خرامه

دوره 22، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1394، ، صفحه 282-288

چکیده
  زمینه و هدف: بهبود کیفیّت زندگی از اوّلویّت‌های بهداشتی در قشرهای کارآمد و فعّال می باشد. شناخت عوامل مؤثّر در آن در سال های اخیر مورد توجّه قرارگرفته است. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط جهت گیری مذهبی و کیفیّت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم انجام شد. مواد و روش کار: مطالعه حاضر از نوع توصیفی - تحلیلی (همبستگی) بود. 98 دانشجوی ...  بیشتر

بررسی کیفیّت زندگی سالمندان مبتلا به پرفشاری خون مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد

زهرا امامی مقدم؛ الهام خوش رفتار رودی؛ اسحق ایلدرآبادی؛ محمدرضا بهنام وشانی

دوره 22، شماره 2 ، خرداد و تیر 1394، ، صفحه 444-452

چکیده
  زمینه و هدف: امروزه افزایش امید به زندگی و کاهش میزان باروری باعث افزایش جمعیّت سالمندان سراسر جهان گردیده است. در دوران سالمندی فرد با بیماری های مزمن متعدّدی از جمله پرفشاری خون روبه رو است. این بیماری مهم ترین مسأله بهداشت عمومی در کشورهای مختلف جهان است. با توجّه به این که چالش قرن جدید، زندگی با کیفیّتی برتر است، درنتیجه باید ...  بیشتر

سنجش کیفیّت زندگی و رابطه‌ی آن با سلامت اجتماعی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار 1391

سیدجواد حسینی؛ نسرین میرچولی؛ ویدا کلاهدوز

دوره 21، شماره 5 ، آذر و دی 1393، ، صفحه 864-875

چکیده
  زمینه و هدف: این پژوهش با هدف سنجش کیفیت زندگی (در دو سطح ذهنی و عینی)، سلامت اجتماعی ورابطه‌ی آنها با یکدیگر در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار انجام‌شده‌‌است. مواد و روش‌ها: جامعه‌ی آماری پژوهش، 4704 نفر می باشند که در 15 رشته‌ی تحصیلی در مقاطع کاردانی تا دکترا تحصیل ‌می‌کنند. دراین تحقیق. حجم نمونه با استفاده از جدول ...  بیشتر