بررسی کارایی فرایند اکسیداسیون پیشرفته الکتروشیمیایی با استفاده از پرسولفات در تخریب رنگ اسید بلو 113 از محیط‌های‌ آبی

علیرضا رحمانی؛ جمال مهر علی پور؛ نادر شعبانلو؛ فیروزه ظاهری؛ یوسف پورعشق؛ امیر شعبانلو

دوره 21، شماره 5 ، آذر و دی 1393، ، صفحه 797-807

چکیده
  زمینه و هدف: معمولاً، برای تولید رادیکال سولفات می‌توان پرسولفات را با حرارت، اشعه ماوراء بنفش و فلزات واسطه نظیر یون‌های آهن فعّال کرد. هدف از این مطالعه، بررسی کارایی پرسولفات فعّال شده با آهن تولید شده به روش الکتریکی با استفاده از الکترود‌ آهن در تخریب رنگ اسید بلو 113 بود. مواد و روش‌ها: در این مطالعه، یک راکتور منقطع الکتروشیمیایی ...  بیشتر