مقایسه‌ی اثر سه نوع فعالیت ورزشی استقامتی، مقاومتی و موازی بر غلظت سرمی اینترلوکین 17 در مردان فعال

حمید آقا علی نژاد؛ رضا قراخانلو؛ مصطفی بارانچی

دوره 21، شماره 5 ، آذر و دی 1393، ، صفحه 786-796

چکیده
  زمینه و هدف: انواع فعالیت‌های ورزشی می‌توانند موجب بروز پاسخ‌های مختلف سیستم ایمنی بدن انسان شوند. هدف از پژوهش حاضر، مقایسه‌ی اثرات حادّ سه نوع فعالیت ورزشی استقامتی، مقاومتی و موازی بر غلظت سرمی اینترلوکین 17 و شمار لنفوسیت‌ها، مونوسیت‌ها و نوتروفیل‌ها در مردان فعال بود. مواد و روش‌ها: بیست مرد جوان سالم و فعال (میانگین سنّی ...  بیشتر