بررسی ارتباط خودکارآمدی سالمندان مبتلا به پرفشاریِ خون با رفتارهای خودمراقبتی

نسرین روزبهانی؛ محبوبه خورسندی؛ زهره فکری زاده

دوره 21، شماره 5 ، آذر و دی 1393، ، صفحه 753-760

چکیده
  زمینه و هدف: کنترل میزان پرفشاری خون ازطریق رفتارهای خودمراقبتی، موجب کاهش مرگ‌ و میر و ناتوانی ناشی از بیماری‌های قلبی می‌شود. خودکارآمدی، تعیین‌کننده‌ی بسیار قوی برای تغییر و یا ایجاد رفتارهای خودمراقبتی می‌باشد. این مطالعه، به بررسی ارتباط خودکارآمدی سالمندان مبتلا به پرفشاری خون با رفتارهای خودمراقبتی شهر قم در سال1392 پرداخته ...  بیشتر