آناتومی، بافت و جنین
مطالعه اثر همزمان روش های درمانی و تمرینی پس از القای فشار خون توسط داروی L-NAME بر تغییرات هیستوپاتولوژیک بافت مخچه

بهروز یحیایی؛ ندا شیخ محمدی

دوره 28، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1400، ، صفحه 979-981

چکیده
  زمینه و هدف: با توجه به تأثیر آنالوگ های L-آرژنین در مهار سنتز نیتریک اکساید و فعالیت های ورزشی نیز به عنوان روش غیر دارویی، هدف این مطالعه تاثیر تمرینات هوازی همراه با عصاره سیر بر تغییرات بافت مخچه در موش های صحرایی دارای فشار خون است. روش مطالعه: موش های صحرایی با وزن 200 تا 220 گرم و فشار خون بالا با 10 تا 12 هفته سن که به علائم اصلی پرفشاری ...  بیشتر

فیزیولوژی ورزشی
تأثیر همزمان تمرین هوازی و مکمل‌سازی عصاره گیاهی مرزنجوش بر بیان ژنی پروتئین‌های آپوپتوز میوکارد موش‌های صحرایی

قادر رحیم زاده؛ محمدعلی آذربایجانی؛ حسن متین همایی

دوره 26، شماره 2 ، خرداد و تیر 1398، ، صفحه 161-170

چکیده
  چکیدهزمینه: امروزه استفاده از مکمل‌ها و عصاره‌های گیاهی مانند مرزنجوش برای مقابله با آپوپتوز ناشی از ورزش و بهبود سازگارهای‌های تمرینی رواج بسیاری یافته است. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر همزمان تمرین هوازی و مکمل‌سازی عصاره گیاهی مرزنجوش بر بیان ژنی پروتئین‌های آپوپتوز میوکارد موش‌های صحرایی انجام شد. روش‌ کار: ...  بیشتر

تأثیر هشت هفته تمرینات هوازی بر سطح سرمی بتا اندورفین و ادراک درد ناشی از دیسمنوره در دختران نوجوان غیرفعال

فهیمه سادات جمالی؛ مهتاب معظمی؛ ناهید بیژه

دوره 21، شماره 4 ، مهر و آبان 1393، ، صفحه 702-710

چکیده
  زمینه و هدف: قاعدگی، واقعیت اجتناب‌ناپذیر و جزئی از زندگی میلیون‌ها زن جوان در سرتاسر دنیاست. هدف از تحقیق حاضر، تعیین اثر فعالیت ورزشی هوازی بر سطح سرمی بتاـ اندورفین و ادراک درد ناشی از دیسمنوره در دختران نوجوان غیرفعال می‌باشد. مواد و روش‌ها: تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی است. نمونه، شامل 22 آزمودنی دارای دیسمنوره متوسط تا شدید ...  بیشتر