دندانپزشکی
آگاهی و نگرش دانشجویان پزشکی، مامایی و پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران در زمینه سلامت دهان دوران بارداری

زهرا باغانی؛ سمیرا بصیرشبستری؛ ایمان شیرین بک؛ مهدی دولتی

دوره 29، شماره 2 ، خرداد و تیر 1401، ، صفحه 218-230

چکیده
  زمینه و هدف: سلامت دهانی تاثیر بسزایی بر روی ایجاد عوارض دوران بارداری دارد و ارتقا آگاهی تامین کنندگان سلامت،میتواند منجر به تقویت درمان های پیشگیرانه و کاهش بار مالی برای جامعه گردد. لذا هدف از انجام این مطالعه ارزیابی آگاهی و نگرش دانشجویان پزشکی، مامائی و پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران در زمینه سلامت دهان دوران بارداری می باشد. ...  بیشتر

استاد موثر بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

حسن خلیلی؛ مصطفی راد؛ محمدحسن رخشانی

دوره 17، شماره 4 ، آذر و دی 1389، ، صفحه 287-293

چکیده
  زمینه و هدف: آموزش بالینی بخش مهمی از آموزش پرستاری و مامایی را تشکیل می دهد و یکی از بهترین منابع برای ارزشیابی استاد در بالین، دانشجو می باشد. این مطالعه با هدف بررسی مشخصات استاد موثر بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام شده است. مواد و روش ها: این مطالعه به صورت توصیفی مقطعی در دانشجویان پرستاری ...  بیشتر